ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកអប់រំ

ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកអប់រំ
ការស្ទង់មតិនេះមានគោលបំណងស្វែងរកការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិកអប់រំលើសេវា រដ្ឋបាល និង សេវា ផ្សេងៗដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លទ្ធផល នៃការស្ទង់មតិនេះមាន សារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ កែលម្អគុណភាពនៃការបង្រៀន នីតិវិធីរដ្ឋ បាល និង សេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ និងប្រើប្រាស់ជាអាណាមិក។ សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះ ការចំណាយពេលនិងការសហការរបស់លោកអ្នក។
សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ - Step 1 of 3
ឧ. 012 654 321