ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្តរបស់និស្សិត

ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្តរបស់និស្សិត
ការស្ទង់មតិនេះមានគោលបំណងស្វែងរកការពេញចិត្តរបស់និស្សិតលើកម្មវិធីអប់រំ ការបង្រៀន និង រៀន លទ្ធផលសិក្សារបស់និស្សិត និង សេវាផ្សេងៗដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កែលម្អគុណភាពនៃកម្មវិធីអប់រំ ការបង្រៀន ការសិក្សា របស់និស្សិត និង សេវា ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សា ការសម្ងាត់ និងប្រើប្រាស់ជាអនាមិក។ សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការចំណាយពេល និង ការសហការរបស់ លោកអ្នក។
សូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ - Step 1 of 5
ឧ. 012 987 654